آنتو — مهندسی‌دانش، آنتولوژی و سیستم‌های خبره


خانه - بلاگ - ابزار - آنتولوژی‌ها فرهنگِ واژگان
۱۳ ژانویه ۲۰۱۴

معرفی بلاگ: ارزیابی آنتولوژی‌ها


دغدغه‌ی ارزیابی کمی و کیفی آنتولوژی‌ها، هنوز به نتیجه‌ای همه‌پسند نرسیده. متریک‌های مختلف در روش‌های مختلف، بسیاری محدود به متانتولوژی‌ها و مهندسی توسعه‌ی آنتولوژی‌ها. تاثیرپذیر بودن ارزیابی از روش توسعه‌ی آنتولوژی. نسبی بودن ادراک انسان. خروجی‌های ساده‌انگارانه یا نامرتبط از حوزه‌ی پردازش زبان طبیعی برای تحلیل معنا. و در نهایت پاسخ شکاکانه‌ی فلسفه به مسله‌ای مشابه در وب‌معنایی: تکنولوژی‌های مربوط به مهندسی دانش مبتنی بر منطق و استنتاج، تنها می‌توانند بخشی از مسائل مربوط به معنا را فراهم کنند

این‌ها تنها مواردی اندک از دغدغه‌های و مسائل آدم‌های درگیر با بخش ارزیابی آنتولوژی هستند. در پست‌هایی از بلاگ احمد استیری منابع و محتوای مربوط با ارزیابی آنتولوژی‌ها وجود دارد.

با و جود ترمینولوژی ساده‌ی مورد استفاده‌ی نویسنده، متن انتزاعی مطالب و ساختارمندی آکادمیک آن، مطالب این بلاگ در بخش ارزیابی آنتولوژی برای مقاصد آموزشی مناسب به نظر می‌رسند. تعظیم و احترام به احمد استیری برای آماده‌سازی این محتوا.


بازگشت